HME > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

van HM Ergonomics B.V. gevestigd te 5928 NL Venlo aan de Kazernestraat 19, inschrijving Kamer van Koophandel te Venlo, 12050828. Download deze Algemene Voorwaarden HME (PDF).

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten door HM Ergonomics B.V. uitgebracht, uitgevoerd of aangegaan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Acceptatie van een offerte en/of verstrekking van een opdracht houdt uitdrukkelijk in de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden waarbij de klant afstand doet van eventuele toepasselijkheid van eigen voorwaarden. Een door de klant gedaan beroep op gewoonterecht is niet toegestaan.
1.3 De klant met wie eerder op basis van de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle later met HM Ergonomics B.V. gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1 Alle offertes van HM Ergonomics B.V. zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk door HM Ergonomics B.V. schriftelijk anders is aangegeven.
2.2 Opdrachten en wijzigingen zijn pas bindend indien HM Ergonomics B.V. deze heeft aanvaard of bekrachtigd, al dan niet bij geschrifte. Onverlet het vorenopgemerkte vervalt een offerte in ieder geval na vijf werkdagen na dagtekening daarvan.
2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de totale prijs.
2.4 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding en/of opdracht geldende prijzen en gelden uitsluiten op de dag van aanbieding. Indien na de datum van aanbieding één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaat is HM Ergonomics B.V. gerechtigd de aangeboden prijs dienovereenkomstig te verhogen.
2.5 Elke aanbieding is tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
2.6 Indien en voorzover maatvoeringen door de koper zijn opgegeven is de juistheid daarvan geheel voor rekening en risico van de koper. Eventuele veranderingen welke hun oorzaak vinden in een onjuiste opgaven van de maatvoering zijn voor rekening van de koper.
2.7 De koper dient personeel van zowel HM Ergonomics B.V. alsook door haar in te schakelen derden waar nodig de vrije toegang te verstrekken voor het uitvoeren van werkzaamheden.
2.8 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de contractuele op- of afleveringsdatum als streefdatum en niet als fatale datum.
2.9 Eventueel gedane mededelingen, c.q. toezeggingen van door HM Ergonomics B.V. ingeschakelde tussenpersonen, medewerkers en/of vertegenwoordigers binden HM Ergonomics B.V niet, tenzij hiervan een schriftelijke bevestiging door HM Ergonomics B.V. is verzonden.
2.10 Afbeeldingen, catalogi, technische specificaties, dan wel andersoortige gegevens, geven een algemene voorstelling van door HM Ergonomics B.V. gevoerde artikelen
en kunnen verschillen van de uiteindelijke levering. Zij kunnen nimmer als een garantie gelden.

Artikel 3: Betaling
3.1 Betaling van het verkoopbedrag minus een eventueel voldaan aanbetalingsbedrag dient te geschieden bij levering zonder dat enig beroep kan worden gedaan op opschorting, verrekening, aftrek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2 In het geval een factuur voor het aankoopbedrag wordt toegezonden is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum tenzij op de factuur een andere betalingstermijn is aangegeven.
3.3 Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts indien zij tussen HM Ergonomics B.V. en de klant schriftelijk zijn overeengekomen.
3.4 Behoudens tegenbewijs dient te worden uitgegaan van de juistheid van de door HM Ergonomics B.V. opgestelde facturen en factuuroverzichten.
3.5 Indien de klant niet binnen de overeengekomen betaaltermijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft HM Ergonomics B.V. zonder enige ingebrekestelling het recht de klant over het gehele verschuldigde bedrag alsmede de wettelijke rente, vermeerderd met 2% (twee procent), vanaf de vervaldag van de desbetreffende factuur in rekening te brengen. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door niet-betalen van de klant veroorzaakt, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtigde incassokosten bedragen 15% (vijftien procent) van de hoofdsom met een minimum van € 226,-.
3.6 HM Ergonomics B.V. is te allen tijde, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst te staken, indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. In dat geval heeft de koper de keuze tussen contante betaling van de te leveren zaken/te verrichten werkzaamheden onder verrekening van een eventueel betaald voorschot, en annulering van de overeenkomst, met inachtneming van het in artikel 3.8 bepaalde.
3.7 Betalingen die vanwege de klant aan HM Ergonomics B.V. plaatsvinden worden in alle gevallen aangewend tot afdoening van de oudste ten laste van de klant nog openstaande post, met inbegrip van de daarop gevallen vertragingsrente en kosten.
3.8 Bij het uitblijven van betaling op het moment van levering is het voor HM Ergonomics B.V. mogelijk niet over te gaan tot de daadwerkelijke levering. Indien en voorzover HM Ergonomics B.V. niet overgaat tot levering is de klant gehouden aan HM Ergonomics B.V. de kosten van transport en een bedrag van € 22,- per dag, of gedeelte van een dag, totdat levering plaatsvindt ter vergoeding van de kosten die HM Ergonomics B.V. heeft wegens opslag van de zaak/zaken te voldoen.

Artikel 4: Eigendomsovergang, risico en levering
4.1 Onder levering wordt verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling aan de klant of personen die in de risicosfeer van de klant liggen. Het risico der gekochte zaken is vanaf het moment van levering aan het door de klant opgegeven adres voor rekening van de klant. HM Ergonomics B.V. is tot geen vrijwaring, hoe ook genaamd, gehouden.
4.2 De eigendom der geleverde zaken gaat pas aan klant over nadat de koopprijs, eventueel verhoogd met rente en kosten is voldaan. De eigendom gaat niet over door enkele overdracht der zaken. Indien de klant de geleverde maar door hem aan HM Ergonomics B.V. niet volledig betaalde zaken overdraagt, in gebruik en/of in pand geeft,
en/of ingeval van zijn faillissement of surséance van betaling, of beslaglegging geen schriftelijke melding daarvan doet aan HM Ergonomics B.V. binnen 5 dagen daarna, verbeurt de klant een niet voor matiging vatbare boete van tenminste drie maal de niet betaalde geldsom.

Artikel 5: Reclamaties, klachten en garantie
5.1 Indien zaken met uiterlijk zichtbare schade, bijvoorbeeld lakschade, door HM Ergonomics B.V. worden afgeleverd dan wel het werk met zichtbare gebreken wordt opgeleverd dient de klant direct daarna of binnen 24 uren na ontvangst/oplevering van de zaken/werkzaamheden bij HM Ergonomics B.V. te reclameren. Bij zaken welke
door of namens de koper zelf worden ver- en/of bewerkt dient de koper zich onmiddellijk bij de ontvangst van deze zaken van de goede staat daarvan te overtuigen. Indien de schade/het gebrek niet uiterlijk waarneembaar is dient de klant binnen twee weken na ontvangst van de zaken of oplevering van het werk schriftelijk te reclameren. De reclamatie zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken. Onder reclamaties worden verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van geleverde zaken, materialen of van uitvoering van werk.
5.2 Geringe in de handel toelaatbaar geacht of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren, noch kleurafwijkingen van leverde zaken gekocht op staal of monster. Indien de klant zelf door HM Ergonomics B.V. geleverde zaken monteert, dient de klant zich vóór montage van de goede staat daarvan te overtuigen. Nà montage door de klant, vervalt elke aanspraak op zichtbare afwijkingen.
5.3 Het in artikel 5.1 bepaalde geldt tevens voor reclamaties op factuurbedragen zij het dat deze dan binnen 14 dagen na factuurdatum middels aangetekend en gemotiveerd schrijven moeten zijn ingediend bij HM Ergonomics B.V.
5.4 Reclamaties op andere wijze aan tussenpersonen of wederverkopers gedaan, dan wel later tot HM Ergonomics B.V. gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen geen enkel rechtsgevolg teweeg brengen.
5.5 Ieder recht van reclamatie vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht wordt genomen alsmede indien derden werkzaamheden aan zaken en/of materialen door HM Ergonomics B.V. hebben verricht.
5.6 Reclamaties geven de klant nimmer het recht om opschorting, verrekening of schuldvergelijking toe te passen.
5.7 Tenzij HM Ergonomics B.V. zich uitdrukkelijk hiermee akkoord heeft verklaard, staat het de klant niet vrij om zaken aan HM Ergonomics B.V. te retourneren.
5.8 Indien door de fabrikant van de geleverde zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan HM Ergonomics B.V., zal deze garantie ook gelden voor de klant, indien de leverancier beslist dat de reclamatie terecht is.
5.9 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Onoordeelkundig handelen van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclamatie uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen. Noch aan een verkleuring van hout, kunststof, textiel of vezelstoffen welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welke volgens handelsusance algemeen wordt toegelaten noch aan ondergeschikte afwijking van andere aard kan een klant het recht ontlenen op vervanging, herstel of schadevergoeding.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 Mededelingen zijdens HM Ergonomics B.V betrekkelijk tot kwaliteit of andere eigenschappen van de goederen binden HM Ergonomics B.V eerst, nadat dezer schriftelijk zijn gedaan met de onmiskenbare bedoeling een garantie te verstrekken. Advisering geschiedt te allen tijde naar beste kunnen en weten en kan nimmer aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid van welke schade dan ook.
6.2 HM Ergonomics B.V. is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade, daaronder begrepen vertraging in de levering van zaken en/of oplevering van het werk, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen en/of door HM Ergonomics B.V. verrichte werkzaamheden, behoudens opzet en/of grote schuld zijdens HM Ergonomics B.V.
6.3 HM Ergonomics B.V. zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het factuurbedrag van de transactie tussen HM Ergonomics B.V. en de klant.
6.4 Indien en voorzover HM Ergonomics B.V. zich niet op enige exoneratie zal kunnen beroepen is zij enkel gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.
6.5 De klant vrijwaart HM Ergonomics B.V. uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen het personeel van de klant, tot vergoeding van alle schade in welke vorm dan ook door deze derden geleden.
6.6 Ieder recht van reclamaties vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht worden genomen.
6.7 HM Ergonomics B.V. is tot geen enkele garantie – hoe ook genaamd – gehouden indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enig verplichting, welke voor hem uit deze voorwaarden of uit enige met hem gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. De garantie voor goederen zich bevindende buiten Nederland, houdt HM
Ergonomics B.V. slechts aansprakelijk voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag, dat deze bij uitvoering in Nederland zou hebben belopen.

Artikel 7: Overmacht /Niet toerekenbare tekortkoming
7.1 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor HM Ergonomics B.V. niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft HM Ergonomics B.V. het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
7.2 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van HM Ergonomics B.V., waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd waarbij met name wordt gedacht aan weersomstandigheden, maar het omvat in ieder geval ook stakingen, oorlogen, molest- brand- en waterschade, defecten aan machinerieën, belemmering of vertraging in/van het transport van materialen of te leveren zaken, maatregelen van de overheid alsmede de gevolgen hiervan. Tevens wordt als overmacht beschouwd het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door de leveranciers van HM Ergonomics B.V. en in het algemeen alle andere gebeurtenissen die zich aan de controle van HM Ergonomics B.V. onttrekken, waaronder ziekte bij het personeel van HM Ergonomics B.V., haar leverancier(s) en/of door haar in te schakelen derden.

Artikel 8: Ontbinding
8.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, alsmede in geval van, faillissement of surseance van betaling van de klant of haar
bedrijf, wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft HM Ergonomics B.V. het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de
uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie
gehouden is, doch onverminderd de haar toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke HM Ergonomics B.V. ten laste van de klant heeft of krijgt dadelijk
en ineens opzegbaar.
8.2 Indien de klant een gegeven opdracht annuleert, om welke reden dan ook, is hij/zij aan HM Ergonomics B.V., tenzij HM Ergonomics B.V. nakoming wenst, een schadevergoeding verschuldigd van 25% van hetgeen de klant bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, alles onverminderd het recht van HM Ergonomics
B.V. op vergoeding wegens winstderving en uit de annulering ontstane schade.

Artikel 9: Geschillen
De gerechtelijke instanties in het arrondissement Roermond zijn bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van tussen HM Ergonomics B.V. en haar klanten bestaande geschillen, behoudens althans andersluidende dwingende wetsbepalingen.

Artikel 10: Toepasselijk recht
10.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten door HM Ergonomics B.V. gedaan of aangegaan, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
10.2 De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke
zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

Artikel 11: Slotbepaling
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen HM Ergonomics B.V. en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigbare bepaling in acht wordt genomen.

Uw vragen en opmerkingen over de Algemene Voorwaarden zijn bij ons van harte welkom. Stuur een e-mail aan info@hmergonomics.com of gebruik ons contactformulier om uw vraag/ opmerking te plaatsen.